Python | numpy.matrix でベクトル、行列の演算

>>> import numpy as np

# ベクトル
>>> x = np.matrix([1, 0, 0])

>>> x # 横ベクトル
matrix([[1, 0, 0]])

>>> x.T # 縦ベクトル
matrix([[1],
    [0],
    [0]])

>>> 2 * x + [0, 3, 4] + 10 # スカラー倍とベクトルの和、各要素にスカラーを加える
matrix([[12, 13, 14]])

>>> x.T * x # 縦 * 横 -> 行列 (3*3)
matrix([[1, 0, 0],
    [0, 0, 0],
    [0, 0, 0]])

>>> x * x.T # 横 * 縦 -> スカラー (1*1)
x * x.T

# 行列
>>> A = np.matrix([[1, 2, 3],
>>>        [4, 5, 6],
>>>        [7, 8, 9]])

>>> A
matrix([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])

>>> 2 * A + 100 - [[ 2, 4, 6], # スカラー倍と行列の和、各要素にスカラーを加える
>>>        [ 8, 10, 12],
>>>        [14, 16, 18]]
matrix([[100, 100, 100],
    [100, 100, 100],
    [100, 100, 100]])

# 行列とベクトル
>>> A * x.T # 行列 * 縦ベクトル
matrix([[1],
    [4],
    [7]])

>>> x * A # 横ベクトル * 行列
matrix([[1, 2, 3]])

>>> A + x # 各行に横ベクトルを加える
matrix([[2, 2, 3],
    [5, 5, 6],
    [8, 8, 9]])

 >>> A + x.T # 各列に縦ベクトルを加える
matrix([[2, 3, 4],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])